Privacybeleid Beebie & Kids

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03-05-2024

Over ons privacybeleid

Beebie & Kids geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening aan jou en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webshop en de daarop ontsloten dienstverlening van Beebie & Kids. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03-05-2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met ons voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het eind van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Prestashop

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop. Wij hebben er voor gekozen om de webshop onder te brengen bij webhost HK Computers. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, wordt met deze partij gedeeld. HK Computers heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. HK Computers is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er wordt regelmatig een back-up gemaakt om het verlies van data te voorkomen.

Prestashop webwinkelsoftware maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de webshop, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

HK Computers

Beebie & Kids neemt webhosting en e-maildiensten af van HK Computers. HK Computers verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. HK Computers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. HK Computers is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Laposta

Beebie & Kids maakt voor het versturen van nieuwsbrieven gebruik van Laposta. Laposta zal jouw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief die geautomatiseerd via onze webshop is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen nieuwsbrieven meer van Beebie & Kids ontvangen. Jouw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

HK Computers

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van HK Computers. HK Computers heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. HK Computers heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment Provider

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening gegevens. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie waarborgt met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens eveneens de toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klantenreviews

WebwinkelKeur

Wij ontvangen en bewaren klantenreviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om jouw naam en emailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij jou uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en emailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel om je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur.

WebwinkelKeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier.

Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven.We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service.

Verzenden en logistiek

Myparcel pakketpost via PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om jouw bestelling bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel via PostNL voor pakketpost voor het uitvoeren van de verzendingen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens bij pakketpost met Myparcel delen. Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Myparcel onderaannemers inschakelt, stelt Myparcel jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

PostNL brievenbuspost

Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor brievenbuspost. Bestellingen die via brievenbuspost met PostNL worden verstuurd worden door ons, Beebie & Kids, zelf afgehandeld.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de bestelling die je bij ons plaatst. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je jouw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld (, anders dan om aan boekhoudkundige) en administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.                         

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Beebie & Kids op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Beebie & Kids. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons voor privacyzaken.

Cookies

Beebie & Kids maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst om de webshop te helpen analyseren hoe gebruikers de shop gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de webshop kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van HK Computers. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de webshop gebruikt, om rapporten over de webshop activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot webshop activiteit en internetgebruik.

Er zijn diverse soorten cookies, namelijk:

  • functionele cookies: deze cookies zijn nodig om de webshop optimaal te laten functioneren.
  • analytische cookies: deze cookies bieden inzicht in het gebruik van de website en hoe je de website hebt gevonden. Op onze webshop worden cookies van Google Analytics gebruikt.
  • marketing cookies: deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen om persoonlijke aanbiedingen te doen. Dit wordt o.a. gedaan door Doubleclick.net via Google Analytics. Beebie & Kids maakt verder geen gebruik van de informatie van marketing cookies.

Google Analytics

Via onze webshop worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Datalek

Per 1 januari 2016 zijn wij, als webwinkelier, verplicht om bij bepaalde datalekken melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zullen wij onze klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Beebie & Kids

Koolzaadweg 39

1313GK Almere

Nederland

Telefoon: 06-24199675 (tot 20.30 of via What's App of SMS)

Email: info@beebieenkids.nl

Contactpersoon: Sandra van Maarschalkerwaart